พจนานุกรม ศัพท์อินเทรนด์ (IN TREND VOCAB)

พจนานุกรม ศัพท์อินเทรนด์ IN TREND VOCAB

รวบรวมคำศัพท์ที่สำคัญและใช้กันมากจากหลายสาขาวิชามาไว้ด้วยกัน ได้แก่ ศัพท์สมัยใหม่ที่นิยมพูดร่วมกับภาษาไทย และศัพท์บางคำที่ใช้ควบคู่กับภาษาไทยมายาวนานจนคิดว่าเป็นภาษาไทย โดยเฉพาะภาษาพูดในชีวิตประจำวัน

ดังนั้นผู้เขียนจึงมีความตั้งใจรวบรวมศัพท์เหล่านี้ขึ้นมา เพื่อเสริมความเข้าใจให้กับผู้อ่านในการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับศัพท์ของต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อคนไทย โดยให้คำอธิบายและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์เหล่านั้นมาประกอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ชื่อเรื่อง: พจนานุกรม ศัพท์อินเทรนด์ (IN TREND VOCAB)

โดย: แสงเดือน เถาว์เพชร

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

  • ก     หน้า 1
  • ค     หน้า 8
  • จ     หน้า 25
  • ฉ     หน้า   28
  • ..
  • อ     หน้า 149
  • ฮ     หน้า 174
  • ภาคผนวก     หน้า 181
  • อาเซียน     หน้า 181

เรียบเรียงข้อมูลโดย: วรมน ทิพยโกศัย งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ