พจนานุกรมนักคิดนักเขียนคนสำคัญของโลก

รวบรวมชีวประวัติ และผลงานของนักคิด นักเขียน นักวิชาการเด่นๆของโลกในหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยเน้นเฉพาะบุคคลที่มีบทบาททางด้านความคิด การค้นคว้า การเขียนเป็นสำคัญ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ที่บทบาทต่อการพัฒนาสังคมของโลก ชื่อ

เรื่อง: พจนานุกรมนักคิดนักเขียนคนสำคัญของโลก

ค้นคว้า เรียบเรียง: วิทยากร เชียงกูล

สถานที่: ชั้น 1 อาคาร 3

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ