6 มิ.ย. 2560 โครงการ “กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)”

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการ “กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)” โดยบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคนพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร

Read more

8 มิ.ย. 2559 โครงการกิจกรรม 5ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน

8 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการ “กิจกรรม 5ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน” หรือ “Big Cleaning Day” ประจำปี 2559 ณ

Read more

13 ส.ค. 2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กิจกรรม 5 ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน” (Big Cleaning Day)

13 สิงหาคม 2558 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กิจกรรม 5 ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นที่เข้าใจทั่วกันว่า เป็นวัน “Big Cleaning Day” หรือ “วันทำความสะอาดครั้งใหญ่” ประจำปี 2558 ของสำนักหอสมุดกลาง กิจกรรมในช่วงเช้า

Read more

29 ส.ค. 2557 คณะทำงานกิจกรรม 5 ส สำนักหอสมุดกลาง ศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

29 สิงหาคม 2557 คณะทำงานกิจกรรม 5 ส ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 53 คน ได้ไปศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

Read more

25 ก.ค. 2557 กิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการ “กิจกรรม 5 ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน”

25 กรกฎาคม 2557 สำนักหอสมุดกลางจัดกิจกรรม 5 ส “Big Cleaning Day” ซึ่งมีการจัดกิจกรรมนี้ทุก ๆ ปี หลังจากที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ปีนี้ (

Read more

23 – 24 ม.ค. 2557 ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนา 5 ส”

23 มกราคม 2557 เวลา 8.30 – 16.00 น. สำนักหอสมุดกลางได้จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนา 5 ส” สำหรับผู้ที่ทำหน้าตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ. พรชัย จิตต์พานิชย์

Read more

23 ส.ค. 2556 โครงการ “การสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางในการทำกิจกรรม 5 ส”

 23 สิงหาคม 2556 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งจัดทุกๆ ปี ปีนี้จัดภายใต้โครงการ “การสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางในการทำกิจกรรม 5 ส” ช่วงเช้า หลังจากผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน บุคลากรตั้งแถวภายในห้องโถง ชั้น 1

Read more

17 ก.ย. 2555 โครงการ “เทคนิคการทำกิจกรรม 5ส ประจำปี 2555”

ช่วงเช้า บุคลากรทุกคนของสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม (รำดอกบัว/จิงกังกง)ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง  โดยมี นางพิลิปดา นาคะประทีป เป็นผู้นำกิจกรรมเตรียมความพร้อม หลังจากนั้น บุคลากรทุกคนลงพื้นที่ทำกิจกรรมตามที่กำหนดไว้แต่ละพื้นที่ ช่วงบ่าย คณะกรรมการบริหารกิจกรรม 5 ส

Read more

30 ส.ค. 2554 พนักงานจากการไฟฟ้านครหลวงศึกษา ดูงาน กิจกรรม 5 ส ของสำนักหอสมุดกลาง

30 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 – 12.00 น.  พนักงานการไฟฟ้านครหลวงศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส ของสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งพนักงานการไฟฟ้านครหลวงส่วนมากเป็นผู้ตรวจประเมินภายในของกิจกรรม 5 ส แต่ละเขต รวมทั้งหมด 51 เขต ซึ่งคณะทำงานกิจกรรม

Read more

28 ส.ค. 2552 “Big Cleaning Day”

28 สิงหาคม 2552 วัน Big cleaning day ประจำปี 2552 ภาพบรรยากาศกิจกรรมในวันนี้

Read more

1 เม.ย. 2552 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เยี่ยมชมกิจกรรม 5 ส สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กำหนดการเยี่ยมชมกิจกรรม 5 ส 1 เม.ย. 2552 เวลา 9.30 น. ผู้บริหารสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/คณะกรรมการ 5 ส ต้อนรับบุคลากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 เวลา

Read more