12 ต.ค. 2566 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี พระมหาชาญชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเทพลีลา พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พันเอกรณชัย ไวยศรีแสง อนุศาสนาจารย์ เป็นผู้นำประกอบพิธีทางศาสนา ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมพิธี

การจัดงานพิธีน้อมรำลึกฯ ของภาครัฐปี 2566 นี้ เป็นการจัดงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เป็นครั้งแรก ซึ่งวันที่ 26 กันยายน 2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ประกาศให้วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช” ตามราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 140 ตอนพิเศษ 244 ง หน้า 2 ระบุคำอ่านว่า นะ-วะ-มิน-ทระ-มะ-หา-ราด แปลว่า วันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่ 9 ผู้ยิ่งใหญ่  (Thai PBS, 3 ต.ค. 2566) และเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ในราชกิจกานุเบกษา วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เรื่อง การกำหนดให้วันที่ 13 ของทุกปี “เป็นวันนวมินทรมหาราช” ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2566  ลงนามโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานในพิธีฯ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานในพิธีฯ
ภาพพระมหาชาญชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเทพลีลา พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ภาพพระมหาชาญชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเทพลีลา พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ถวายผ้าไตรจีวร แด่พระสงฆ์ 10 รูป
ภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ถวายผ้าไตรจีวร แด่พระสงฆ์ 10 รูป
ภาพคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมพิธีฯ
ภาพคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมพิธีฯ
ภาพคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมพิธีฯ
ภาพคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมพิธีฯ
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช” วันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่ 9 ผู้ยิ่งใหญ่
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมพิธีฯ

แหล่งข่าว

Thai PBS. (3 ต.ค. 2566). ราชกิจจาฯ ประกาศให้ 13 ต.ค.ของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช”. 1.

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช”. (2 ตุลาคม 2566). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 140 ตอนพิเศษ 244 ง หน้า 2.

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ : นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัลและ
PR Ramkhamhaeng University – Facebook (https://www.facebook.com/ramkhamhaeng.ru)