10 ต.ค. 2566 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติการควบคุมการสอบไล่ ปีการศึกษา 2566

10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติการควบคุมการสอบไล่ ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน รองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการควบคุมการสอบไล่ ร่วมชี้แจงชี้แจงแนวปฏิบัติการควบคุมการสอบไล่ ปีการศึกษา 2566 ของแต่ละส่วนงาน บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ได้เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน ระหว่างกรรมการผู้ควบคุมการสอบ นักศึกษาผู้เข้าสอบ อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการควบคุมการสอบ โดยให้ยึดถือ “คู่มือการปฏิบัติงานในการควบคุมการสอบ” เป็นสำคัญ

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน
ภาพรองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการควบคุมการสอบไล่ ร่วมชี้แจงชี้แจงแนวปฏิบัติการควบคุมการสอบไล่
ภาพรองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการควบคุมการสอบไล่ ร่วมชี้แจงชี้แจงแนวปฏิบัติการควบคุมการสอบไล่
ภาพบางส่วนของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานฯ
ภาพบางส่วนของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานฯ
ภาพบางส่วนของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานฯ
ภาพบางส่วนของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานฯ
ภาพบางส่วนของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานฯ
ภาพบางส่วนของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานฯ
ภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สายวิชาการและสายสนับสนุน ทุกหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง สายวิชาการและสายสนับสนุน ทุกหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้สนใจทั่วไป สามารถศึกษาคำแนะนำและข้อปกิบัติในการสอบไล่ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ที่เว็บไซต์สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) (http://www.regis.ru.ac.th) และเลือกหัวข้อ “ข้อปฏิบัติในการสอบไล่” เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .pdf ได้

ภาพตำแหน่งของหัวข้อ "ข้อปฏิบัติในการสอบไล่" คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร "คำแนะนำและข้อปกิบัติในการสอบไล่ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ส่วนกลาง)" ในรูปแบบไฟล์ pdf
ภาพตำแหน่งของหัวข้อ “ข้อปฏิบัติในการสอบไล่” คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร “คำแนะนำและข้อปกิบัติในการสอบไล่ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ส่วนกลาง)” ในรูปแบบไฟล์ pdf

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ : นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัลและ
PR Ramkhamhaeng University – Facebook (https://www.facebook.com/ramkhamhaeng.ru)