8 พ.ย. 2566 ประชุมสำนักหอสมุดกลางโดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาตรวจเยี่ยมและชี้แจงแนวนโยบายในการปฏิบัติราชการสำนักหอสมุดกลาง

8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. สำนักหอสมุดกลางจัดประชุมชี้แจงแนวนโยบายในการปฏิบัติราชการ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาตรวจเยี่ยม และชี้แจงแนวนโยบายฯ โดยมี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้กล่าวชี้แจงประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นแนวทางปฏิบัติงานสำหรับสำนักหอสมุดกลาง ทั้งในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักหอสมุดกลาง และการพัฒนาการทำงานให้สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น ตลอดจนทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ภาพ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวชี้แจงแนวนโยบายการปฏิบัติราชการสำหรับสำนักหอสมุดกลาง
ภาพ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวชี้แจงแนวนโยบายการปฏิบัติราชการสำหรับสำนักหอสมุดกลาง
8 พ.ย. 2566 ประชุมสำนักหอสมุดกลางโดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาตรวจเยี่ยมและชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติราชการสำนักหอสมุดกลาง
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมประชุมสำนักหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร 3
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมประชุมสำนักหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร 3
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางเข้าร่วมประชุมสำนักหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร 3

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด