4 มี.ค. 2565 หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตารางกำหนดอายุเอกสารหน่วยงานของรัฐ

 

ภาพบุคลากรบางส่วนจากหน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล ที่เข้าร่วมอบรมโครงการฯ
ภาพบุคลากรบางส่วนจากหน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล ที่เข้าร่วมอบรมโครงการฯ

4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.15 น. หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำตารางกำหนดอายุเอกสารหน่วยงานของรัฐ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Team เพื่อให้การจัดการเอกสารของสำนักหอสมุดกลางเป็นมาตรฐาน และให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากร คือ นางสาวเบ็ญจลักษณ์ ธรรมบุตร หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน เป็นบุคลากรจากสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง และหน่วยส่งเสริมกิจการห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ประกอบด้วย

1. งานบริหารและธุรการ
2. งานคลังและพัสดุ
3. งานนโยบายและแผน
4. งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. เลขานุการผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
6. หน่วยส่งเสริมกิจการห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

ภาพบุคลากรบางส่วนจากงานบริหารและธุรการ ที่เข้าร่วมอบรมโครงการฯ
ภาพบุคลากรบางส่วนจากงานบริหารและธุรการ ที่เข้าร่วมอบรมโครงการฯ
ภาพบุคลากรบางส่วนจากประกันคุณภาพการศึกษา ที่เข้าร่วมอบรมโครงการฯ
ภาพบุคลากรบางส่วนจากประกันคุณภาพการศึกษา ที่เข้าร่วมอบรมโครงการฯ
ภาพบุคลากรบางส่วนจากงานนโยบายและแผน ที่เข้าร่วมอบรมโครงการฯ
ภาพบุคลากรบางส่วนจากงานนโยบายและแผน ที่เข้าร่วมอบรมโครงการฯ

รายงาน : กลุ่มพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ภาพโดย : นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นางสาววิภาวี คุ้มภัยเพื่อน บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด มหาวิทยาลัยรามคำแหง