23-25 ก.พ. 2565 สำนักหอสมุดกลาง ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ISO 9001:2015 Introduction & Internal Auditor

23-25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. สำนักหอสมุดกลาง ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ISO 9001:2015 Introduction & Internal Auditor ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งจัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมี วิทยากรโดย คุณนันทภัทร รัตนโสภา จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

ภาพวิทยากร คุณนันทภัทร รัตนโสภา จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ขณะบรรยายในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
ภาพวิทยากร คุณนันทภัทร รัตนโสภา จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ขณะบรรยายในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
ภาพบรรยากาศ ระหว่างการอบรม เรื่อง ISO 9001:2015 Introduction & Internal Auditor ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
ภาพบรรยากาศ ระหว่างการอบรม เรื่อง ISO 9001:2015 Introduction & Internal Auditor ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

สำนักหอสมุดกลาง เป็นหนึ่งใน 5 หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ ISO 9001:2015 ได้แก่ สำนักบริการวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.), สำนักหอสมุดกลาง (สก.), บัณฑิตวิทยาลัย (บว.), สถาบันคอมพิวเตอร์ (สค.) และสำนักเทคโนโลยีการศึกษา (สท.)

ทั้ง 5 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการให้บริการด้านต่าง ๆ กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจึงจัดการอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้ตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ทดแทนผู้ตรวจฯ ที่ลดน้อยลงจากการเกษียณอายุราชการอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้สำนักหอสมุดกลาง ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

 1. คุณศิริพร แซ่อึ้ง
 2. คุณชลวิทย์ จิตมาน
 3. คุณจารุวรรณ สุขบัติ
 4. คุณศรีไพร ไชยเดช
 5. คุณภัคธีมา พงศ์วุฒิศักดิ์
 6. คุณศรนารายณ์ บุญขวัญ
 7. คุณนิเวศน์ เน่าบู่
 8. คุณสมหฤทัย สุวรรณ
 9. คุณสุพล สาวินัย
 10. คุณศิรินุช หมอกยา
 11. คุณพรรณชนก ภูฆัง
ภาพ คุณพรรณชนก ภูฆัง ระหว่างเป็นตัวแทนนำเสนอผลการทำ Workshop ของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ที่เข้าร่วมโครงการอบรม ในรูปแบบออนไลน์
ภาพ คุณพรรณชนก ภูฆัง ระหว่างเป็นตัวแทนนำเสนอผลการทำ Workshop ของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ที่เข้าร่วมโครงการอบรม ในรูปแบบออนไลน์
ภาพ คุณนิเวศน์ เน่าบู่ ระหว่างตอบข้อคำถาม ของผู้บรรยายในโครงการอบรม เรื่อง ISO 9001:2015 Introduction & Internal Auditor ในรูปแบบออนไลน์
ภาพ คุณนิเวศน์ เน่าบู่ ระหว่างตอบข้อคำถาม ของผู้บรรยายในโครงการอบรม เรื่อง ISO 9001:2015 Introduction & Internal Auditor ในรูปแบบออนไลน์

จากการเข้าร่วมโครงการอบรม ทั้ง 11 ท่าน จะเป็นกำลังสำคัญในการนำข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการดำเนินการวางแผน การเตรียมการ และแนวทางในการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ต่อไป

รายงาน : กลุ่มพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ภาพโดย :  คุณศุภมาศ กิจจาการ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา และผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR)