18-19 ก.พ. 2564 รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองใหม่ (Reassessment) ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

18-19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองใหม่ (Reassessment) ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดยมีผู้ตรวจประเมิน  จำนวน 2 ท่าน คือ

  1. นายณัฐพล ขันติศุข หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
  2. นางสาวกัญจนา สุขเสริม ผู้ตรวจประเมิน

ภาพสำนักหอสมุดกลางรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองใหม่ (Reassessment) ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
ภาพสำนักหอสมุดกลางรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองใหม่ (Reassessment) ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 (18 ก.พ. 2564)
ภาพนางศุภมาศ กิจจาการ ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมบริหารงานคุณภาพของสำนักหอสมุดกลางจากรอบการตรวจที่ผ่านมา (18 ก.พ. 2564)
ภาพนางศุภมาศ กิจจาการ ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมบริหารงานคุณภาพของสำนักหอสมุดกลางจากรอบการตรวจที่ผ่านมา (18 ก.พ. 2564)
ภาพ สรอ. สัมภาษณ์ผู้บริหารผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (ผู้บริหารระดับสูง)
ภาพ สรอ. สัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (18 ก.พ. 2564)
ภาพ สรอ. ตรวจประเมินฯ การดำเนินกิจกรรมบริหารงานคุณภาพของสำนักหอสมุดกลาง (18 ก.พ. 2564)
ภาพ สรอ. ตรวจประเมินฯ การดำเนินกิจกรรมบริหารงานคุณภาพของสำนักหอสมุดกลาง (18 ก.พ. 2564)

การตรวจประเมินในครั้งนี้ ครอบคุมการปฏิบัติงานกิจกรรมบริหารงานคุณภาพของสำนักหอสมุดกลาง การให้บริการของฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ หน่วยบริการสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด และสำนักงานเลขานุการ

ภาพ สรอ. ตรวจประเมินฯ การให้บริการฝ่ายบริการสารสนเทศ (18 ก.พ. 2564)
ภาพ สรอ. ตรวจประเมินฯ การให้บริการฝ่ายบริการสารสนเทศ (18 ก.พ. 2564)
ภาพ สรอ. ตรวจประเมินฯ การให้บริการระดับชั้นของฝ่ายบริการสารสนเทศ (18 ก.พ. 2564)
ภาพ สรอ. ตรวจประเมินฯ การให้บริการระดับชั้นของฝ่ายบริการสารสนเทศ (18 ก.พ. 2564)
ภาพ สรอ. ตรวจประเมินฯ การปฏิบัติงานฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (19 ก.พ. 2564)
ภาพ สรอ. ตรวจประเมินฯ การปฏิบัติงานฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (19 ก.พ. 2564)
ภาพ สรอ. ตรวจประเมินฯ การปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด (19 ก.พ. 2564)
ภาพ สรอ. ตรวจประเมินฯ การปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด (19 ก.พ. 2564)

หลังจากการตรวจประเมินฯ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงในครั้งนี้ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้ให้การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 สำหรับขอบข่ายการให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศ และการให้บริการสารนิเทศบนเว็บไซต์แล้ว โดยมีจุดแข็ง (Strengths) ดังนี้

  1. ผู้บริหารยังคงมุ่งมั่นและส่งเสริมในการนำระบบบริหารงานคุณภาพ มาปฏิบัติในองค์การอย่างต่อเนื่อง
  2. องค์การมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Sierra), โครงการแนะนำการใช้ห้องสมุดวิทยาเขตบางนาในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และโครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก) เป็นต้น
  3. องค์กรมีการจัดทำวัตถุประสงค์คุณภาพ และกระจายตัวชี้วัดครอบคลุมทุกหน่วยงาน รวมทั้งมีการติดตามประสิทธิผลของตัวชี้วัดได้อย่างเป็นระบบ

รายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก : นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ