Tag Archives: สมดุลงาน สมดุลชีวิต

วันที่ 21 ธ.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือ จากคุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์

ภาพคุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ (ขวา) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพคุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ (ขวา) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคุณศิริพร แซ่อึ้ง (ซ้าย) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตั้งค่าเป้าหมาย OKRs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” โดยมี คุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ท่านวิทยากรได้ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำ OKRs มาใช้ในการทำงาน Continue reading วันที่ 21 ธ.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือ จากคุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์