Tag Archives: รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563

ความกระจ่างที่ระยะทาง ๔๑,๐๕๗ กิโลเมตร

ภาพปกหนังสือ ความกระจ่างที่ระยะทาง ๔๑,๐๕๗ กิโลเมตร
ภาพปกหนังสือ ความกระจ่างที่ระยะทาง ๔๑,๐๕๗ กิโลเมตร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มอบหนังสือวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 “ความกระจ่างที่ระยะทาง ๔๑,๐๕๗ กิโลเมตร” ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง เพื่อเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของสำนักฯ Continue reading ความกระจ่างที่ระยะทาง ๔๑,๐๕๗ กิโลเมตร

วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 “มือเย็น”

ภาพปกหนังสือ วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 "มือเย็น"
ภาพปกหนังสือ วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 “มือเย็น”

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 “มือเย็น” จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร Continue reading วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 “มือเย็น”

วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 “สิ่งที่รออยู่หลังเส้นชัย”

สิ่งที่รออยู่หลังเส้นชัย

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 “สิ่งที่รออยู่หลังเส้นชัย” จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร Continue reading วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 “สิ่งที่รออยู่หลังเส้นชัย”