วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 “สิ่งที่รออยู่หลังเส้นชัย”

สิ่งที่รออยู่หลังเส้นชัย

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 “สิ่งที่รออยู่หลังเส้นชัย” จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

“รางวัลพานแว่นฟ้า เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรม เรื่องสั้น หรือบทกวีการเมือง โดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมือง อีกทั้งเพื่อสืบสาน สร้างสรรค์วรรณกรรมการเมือง ให้มีส่วนปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ม.ป.ป.)

โดยหนังสือวรรณกรรมเล่มดังกล่าว ได้รวบรวมผลงานเรื่องสั้น บทกวีเกี่ยวกับการเมือง ความเป็นประชาธิปไตย รวมถึงการส่งเสริมการแสดงออกซึ่งเสรีภาพทางการเมือง โดยการถ่ายทอดเรื่องราวออกมาในรูปแบบของการเขียนวรรณกรรมและบทกวี

บรรณานุกรม :

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (ม.ป.ป.). วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ค้นเมื่อ 1 เมษายน 2564 จาก : https://www.parliament.go.th/phan.

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ