Tag Archives: ประชาธิปไตย

เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ

เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับมอบหนังสือ เมียนมากับประชาธิปไตย คู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ” เขียนโดย หม่อมหลวงพินิตพันธุ์ บริพัตร หนังสือเล่มนี้มุ่งเปิดมุมมองการศึกษาการปฏิรูปและพัฒนาการของประเทศเมียนมา ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุดหน้าในห้วงทศวรรษที่ผ่านมาจากบทบาทของตัวแสดงภายนอก อันได้แก่ รัฐบาลต่างประเทศ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ Continue reading เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ

วันที่ 26 ก.พ. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หนังสือได้รับบริจาค จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองฯวันที่ 26 ก.พ. 2558 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือบริจาคที่น่าสนใจ จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 1 ชุด จำนวน 4 ชื่อเรื่อง ดังนี้ Continue reading วันที่ 26 ก.พ. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง