เลี้ยงลูกในโลกใหม่ : พัฒนาการเด็ก ประชาธิปไตย และอนาคตใหม่ของทุกคน

 ภาพปกหนังสือ เรื่อง เลี้ยงลูกในโลกใหม่ : พัฒนาการเด็ก ประชาธิปไตยและอนาคตใหม่ของทุกคน
ภาพปกหนังสือ เรื่อง เลี้ยงลูกในโลกใหม่ : พัฒนาการเด็ก ประชาธิปไตย และอนาคตใหม่ของทุกคน

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ จากการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 18 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 “เลี้ยงลูกในโลกใหม่ : พัฒนาการเด็ก ประชาธิปไตย และอนาคตใหม่ของทุกคน” โดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

ภาพปกในของหนังสือ เรื่อง เลี้ยงลูกในโลกใหม่ : พัฒนาการเด็ก ประชาธิปไตย และอนาคตใหม่ของทุกคน
ภาพปกในของหนังสือ เรื่อง เลี้ยงลูกในโลกใหม่ : พัฒนาการเด็ก ประชาธิปไตย และอนาคตใหม่ของทุกคน

ผู้เขียนได้ระบุส่วนหนึ่งของบทปิดท้าย “เมื่อคนรุ่นใหม่พูด ผู้ใหญ่วันนี้ควรฟัง นี่คือทักษะเรียนรู้ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะศตวรรษที่ 21 เพียงทำเท่านี้ประเทศจึงจะมีทางออกและเป็นทางออกที่ดีสำหรับคนรุ่นใหม่ซึ่งอนาคตและประเทศเป็นของพวกเขา … การจะสร้างรัฐสวัสดิการขึ้นมาช่วยเหลือพ่อแม่ให้สามารถเลี้ยงลูกได้ และกว่าที่เราจะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ไปในทางที่ถูกที่ควรได้เราจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย และการกระจายอำนาจที่ดี

ภาพบางส่วนของบทปิดท้าย
ภาพบางส่วนของบทปิดท้าย

บรรณานุกรม : ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์. (2565). เลี้ยงลูกในโลกใหม่ : พัฒนาการเด็ก ประชาธิปไตย และอนาคตใหม่ของทุกคน. กรุงเทพฯ : Waymagazine.

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ