เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ

ภาพปกหนังสือ เรื่อง เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ภาพปกหนังสือ เรื่อง เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับมอบหนังสือ เมียนมากับประชาธิปไตย คู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ” เขียนโดย หม่อมหลวงพินิตพันธุ์ บริพัตร หนังสือเล่มนี้มุ่งเปิดมุมมองการศึกษาการปฏิรูปและพัฒนาการของประเทศเมียนมา ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุดหน้าในห้วงทศวรรษที่ผ่านมาจากบทบาทของตัวแสดงภายนอก อันได้แก่ รัฐบาลต่างประเทศ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ

เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ

กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยของเมียนมาหยุดชะงักลง เมื่อกองทัพยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021 “การเปลี่ยนผ่าน” สู่ “ความเสื่อมถอย” ของประชาธิปไตยในครั้งนี้ จึงแสดงให้เห็นว่ากระบวนการประชาธิปไตยของเมียนมาไม่เคยหลุดออกจากสมการทางการเมืองของชนชั้นนำ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของตัวแสดงภายในประเทศอย่างกองทัพเมียนมาที่กุมชะตากรรมของการพัฒนาประชาธิปไตยไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด รวมถึง บทบาทและอิทธิพลของกองทัพ การละเมิดสิทธิมนุษยชน การจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และปัญหาภายในประเทศ อีกหลายมากมาก เช่น ความขัดแย้งทางศาสนาและชาติพันธุ์

บรรณานุกรม : พินิตพันธุ์ บริพัตร (2564). เมียนมากับประชาธิปไตย คู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศ ของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม.

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ