วันที่ 26 ก.พ. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หนังสือได้รับบริจาค จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองฯวันที่ 26 ก.พ. 2558 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือบริจาคที่น่าสนใจ จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 1 ชุด จำนวน 4 ชื่อเรื่อง ดังนี้

พรรคการเมืองในสหราชอาณาจักรชื่อหนังสือ : พรรคการเมืองในสหราชอาณาจักร
ชื่อผู้แต่ง : ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ

สาระสังเขป : หนังสือพรรคการเมืองในสหราชอาณาจักรฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัยทางวิชาการชุดความรู้เรื่องพรรคการเมืองในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลพรรคการเมืองในต่างประเทศและเผยแพร่ความรู้เรื่องพรรคการเมืองในระบบการเมืองการปกครองตามครรลองประชาธิปไตย เนื้อหาประกอบด้วย พื้นฐานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง – ระบบการเมืองการปกครอง – พรรคการเมืองกับการเลือกตั้ง – การสนับสนุนทางการเงินของพรรคการเมือง อันเป็นประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา และบุคคลที่สนใจได้ศึกษา

บรรณานุกรม

ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ. (2557). พรรคการเมืองในสหราชอาณาจักร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

 

พรรคการเมืองในสาธารณรัฐอินเดียชื่อหนังสือ : พรรคการเมืองในสาธารณรัฐอินเดีย
ชื่อผู้แต่ง : ประณต นันทิยะกุล

สาระสังเขป : หนังสือพรรคการเมืองในสาธารณรัฐอินเดีย ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัยทางวิชาการชุดความรู้เรื่องพรรคการเมืองในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลพรรคการเมืองในต่างประเทศและเผยแพร่ความรู้เรื่องพรรคการเมืองในระบบการเมืองการปกครองตามครรลองประชาธิปไตย เนื้อหาประกอบด้วย การเมืองอินเดียหลังจากได้เอกราช – ระบบการเมืองการปกครองของอินเดีย  — พรรคการเมืองของอินเดีย – บทบาทของพรรคการเมืองในอินเดีย  อันเป็นประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา และบุคคลที่สนใจได้ศึกษา

บรรณานุกรม

ประณต นันทิยะกุล. (2557). พรรคการเมืองในสาธารณรัฐอินเดีย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

 

พรรคการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาชื่อหนังสือ : พรรคการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา
ชื่อผู้แต่ง : ไพศาล สุริยะมงคล

สาระสังเขป : หนังสือพรรคการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัยทางวิชาการชุดความรู้เรื่องพรรคการเมืองในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลพรรคการเมืองในต่างประเทศและเผยแพร่ความรู้เรื่องพรรคการเมืองในระบบการเมืองการปกครองตามครรลองประชาธิปไตย เนื้อหาประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของพรรคการเมืองและการเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกา – ระบบพรรคการเมืองและโครงสร้างพรรคการเมืองสหรัฐอเมริกา – การเงินระบบเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา อันเป็นประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา และบุคคลที่สนใจได้ศึกษา

บรรณานุกรม

ไพศาล สุริยะมงคล. (2557). พรรคการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

 

พรรคการเมืองในประเทศฟิลิปปินส์ชื่อหนังสือ : พรรคการเมืองในประเทศฟิลิปปินส์
ชื่อผู้แต่ง : สีดา สอนศรี

สาระสังเขป : หนังสือพรรคการเมืองในประเทศฟิลิปปินส์ ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัยทางวิชาการชุดความรู้เรื่องพรรคการเมืองในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลพรรคการเมืองในต่างประเทศและเผยแพร่ความรู้เรื่องพรรคการเมืองในระบบการเมืองการปกครองตามครรลองประชาธิปไตย เนื้อหาประกอบด้วยกรอบแนวคิด – วัฒนธรรมทางการเมือง – ลักษณะ หน้าที่ โครงสร้าง ของพรรคการเมือง เป็นต้น    อันเป็นประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา และบุคคลที่สนใจได้ศึกษา

บรรณานุกรม

สีดา สอนศรี. (2557). พรรคการเมืองในประเทศฟิลิปปินส์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

ข้อมูลโดย : มาโนช ผาทำ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ