วันที่ 18 ก.พ. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ India งดงาม ไร้กาลเวลา: India timeless splendor

India งดงาม ไร้กาลเวลา: India timeless splendorวันที่ 18 ก.พ. 2558 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือบริจาคที่น่าสนใจ จำนวน 1 เล่ม

ชื่อหนังสือ : India งดงาม ไร้กาลเวลา: India timeless splendor

ชื่อผู้แต่ง : บรรณาธิการ, มณีชา ดูเบ

สาระสังเขป : ดินแดนแห่งความรุ่งเรืองวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตกาลของอินเดียนั้น ปัจจุบันยังคงมีมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมอันเก่าแก่อยู่มากมาย หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงสังคมวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และขนบธรรมเนียมประเพณีในปัจจุบันของอินเดียโดยมีภาพสีประกอบกับคำบรรยาย ซึ่งเหมาะกับผู้ที่สนใจทั่วไป

บรรณานุกรม

________________. (2549). India งดงาม ไร้กาลเวลา: India timeless splendor. กรุงเทพฯ : มีเดีย ทรานส์ เอเชีย ไทยแลนด์.

ข้อมูลโดย : มาโนช ผาทำ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ