วันที่ 14 ส.ค. 2557 ได้รับหนังสือจากกรมประมง

รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2557วันที่ 14 ส.ค. 2557 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือจากกรมประมง

ชื่อเรื่อง รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2557
ผู้แต่ง กรมประมง

เนื้อความย่อ รายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2557 จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานวิชาการทั้งหมด 8 สาขาวิจัย ได้แก่ สาขาวิจัยด้านโรคสัตว์น้ำ สาขาวิจัยด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำ สาขาวิจัยด้านการประมงทะเล สาขาวิจัยด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สาขาวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สาขาวิจัยด้านอุตสาหกรรมสัตย์น้ำ เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 53 ชื่อเรื่อง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัยเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษาและผู้ใช้บริการทั่วไป เพื่อนำไปประกอบอ้างอิงต่อไป

ข้อมูลโดย : มาโนช ผาทำ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรห้องสมุด