11 ส.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากรองศาสตราจารย์ ดร. อุทัย เลาหวิเชียร

ภาพปกหนังสือ เรื่อง นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐในภาวะวิกฤต
ภาพปกหนังสือ เรื่อง นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐในภาวะวิกฤต

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัย เลาหวิเชียร ประธานโครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบหนังสือ “นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐในภาวะวิกฤต”จำนวน 2 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง โดยมีความประสงค์มอบให้กับสำนักหอสมุดกลาง เพื่อให้บริการด้านการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป

ภาพบางส่วนจากหนังสือ เรื่อง นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐในภาวะวิกฤต
ภาพบางส่วนจากหนังสือ เรื่อง นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐในภาวะวิกฤต

หนังสือดังกล่าวจัดทำขึ้นเนื่องในโครงการสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐในภาวะวิกฤต” เนื้อหาภายในเล่ม นำเสนอบทความทางวิชาการในสาขารัฐประศาสนศาสตร์มากมาย อาทิเช่น นวัตกรรมการบริหารงานกับองค์ความรู้ขององค์การและการจัดการในภาวะวิกฤต, การบริหารงานภาครัฐต่อความท้าทายในระเบียบโลกใหม่ : การพัฒนาองค์การภาครัฐดิจิทัล, ความแตกต่างระหว่างชนรุ่นกับนวัตกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์การภาครัฐ เป็นต้น

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ