26 ก.ค. 2566 ได้รับมอบรายงานการวิจัย จากอาจารย์ปาลิต มีชนะ

ภาพอาจารย์ปาลิต มีชนะ ผู้มอบรายงานการวิจัย ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแห
ภาพอาจารย์ปาลิต มีชนะ ผู้มอบรายงานการวิจัย ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแห

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ปาลิต มีชนะ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบรายงานการวิจัย เรื่อง “การแสดงท่าทางและการแสดงออกทางสีหน้าประกอบการใช้วัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึกในภาษารัสเซียบนสื่อสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษารายการสัมภาษณ์ А поговорить? บน YouTube” จำนวน 1 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย ของคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

ภาพปกรายงานการวิจัย เรื่อง การแสดงท่าทางและการแสดงออกทางสีหน้าประกอบการใช้วัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึกในภาษารัสเซียบนสื่อสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษารายการสัมภาษณ์ А поговорить? บน YouTube
ภาพปกรายงานการวิจัย เรื่อง การแสดงท่าทางและการแสดงออกทางสีหน้าประกอบการใช้วัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึกในภาษารัสเซียบนสื่อสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษารายการสัมภาษณ์ А поговорить? บน YouTube

โดยงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อจำแนกประเภทวัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึกที่แขกรับเชิญในรายการสัมภาษณ์ А поговорить? และวิเคราะห์การแสดงท่าทางและการแสดงออกทางสีหน้าที่แขกรับเชิญใช้ประกอบการแสดง วัจนกลุ่มแสดงความรู้สึกประเภทต่างๆ ในรายการ และผลการวิจัยจากงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมุ่งนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษารัสเซียในฐานะภาษาต่างประเทศ กระบวนวิชา RUS 3701 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ