วันที่ 8 ธ.ค. 2565 ได้รับมอบหนังสือ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา โชติมานนท์

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา โชติมานนท์ (ซ้าย) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง (ขวา) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา โชติมานนท์ (ซ้าย) มอบหนังสือ ให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนางสาวศิริพร แซ่อึ้ง (ขวา) หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นางสาวศิริพร แซ่อึ้ง หัวหน้าหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ได้รับมอบหนังสือ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา โชติมานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายพาณิชย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 2 ชื่อเรื่อง คือ หนังสือ “หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า พร้อมถาม – ตอบ” จำนวน 2 เล่ม และ หนังสือ “หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มรดก พร้อมถาม – ตอบ” จำนวน 2 เล่ม

ภาพปกหนังสือ เรื่อง หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า พร้อมถาม - ตอบ
ภาพปกหนังสือ เรื่อง หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า พร้อมถาม – ตอบ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา โชติมานนท์ มีความประสงค์มอบให้กับสำนักหอสมุดกลาง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา ผู้ใช้บริการทั่วไป และเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจหลักและเจตนารมณ์ของกฎหมาย ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ภาพปกหนังสือ เรื่อง หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มรดก พร้อมถาม - ตอบ
ภาพปกหนังสือ เรื่อง หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มรดก พร้อมถาม – ตอบ

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ