พัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ Life career development

ภาพปกหนังสือ เรื่อง พัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ Life career development
ภาพปกหนังสือ เรื่อง พัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ Life career development

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “พัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ Life career development” เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หนังสือ“พัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ Life career development” แบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 บท อาทิเช่น บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ บทที่ 2 อาชีพกับการมีชีวิตที่ดี บทที่ 6 ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอาชีพ บทที่ 8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพและกระบวนการส่งเสริมพัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ เป็นต้น

ภาพหนังสือ เรื่อง พัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ Life career development
ภาพหนังสือ เรื่อง พัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ Life career development

ผู้เขียนได้ระบุส่วนหนึ่งของคำนำ “พัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ คือ กระบวนการตลอดชีวิตในการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและต่อเนื่อง ในการที่จะทำงาน การพักผ่อน ร่วมถึง รูปแบบของประสบการณ์ของบุคคล และการเปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพและการก้าวไปสู่อนาคตที่ต้องการ สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากช่วงหนึ่งของชีวิตไปสู่ช่วงชีวิตต่อไป”

บรรณานุกรม : จิตตินันท์ บุญสถิรกุล (2564). พัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ Life career development. กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ