Tag Archives: Life career development

พัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ Life career development

ภาพปกหนังสือ เรื่อง พัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ Life career development
ภาพปกหนังสือ เรื่อง พัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ Life career development

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “พัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ Life career development” เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Continue reading พัฒนาการของชีวิตด้านอาชีพ Life career development