การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS Data analysis for research and product development using SPSS

 ภาพปกหนังสือ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS Data analysis for research and product development using SPSS
ภาพปกหนังสือ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS Data analysis for research and product development using SPSS

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช ผู้เขียนหนังสือ การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS Data analysis for research and product development using SPSS ได้มอบหนังสือดังกล่าว จำนวน 1 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง เพื่อเป็นประโยชน์ให้บริการ แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวิชาการ

โดยเนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 10 บท ความสำคัญของงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์, สถิติพื้นฐานและการทบทวน, ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows, สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในงานวิจัย, การทดสอบสมมติฐาน, การวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วย t-test, การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์, การวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์, การทดลองแบบแฟกทอเรียล

ในส่วนหนึ่งของคำนำ “จุดมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้สถิติ อย่างสนุกและเข้าใจ คิดวางแผนการทดลองเป็น สามารถนำสถิติไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและนำเสนอผลการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง

บรรณานุกรม :

ปิติพร ฤทธิเรืองเดช. (2564). การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS. (พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ