กัญชาพืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน

ภาพปกหนังสือ เรื่อง กัญชาพืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน
ภาพปกหนังสือ เรื่อง กัญชาพืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน

สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ได้มอบหนังสือ กัญชาพืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน” จำนวน 2 เล่ม ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้กับ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

หนังสือ “กัญชาพืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน” เขียนโดย รวิสสาข์ สุชาโต, ณัฐพล พจนาประเสริฐ และอัจฉรา ปทุมนากุล เป็นการสังเคราะห์เนื้อหาจากรายงานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย

ภาพหนังสือ เรื่อง กัญชาพืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน
ภาพหนังสือ เรื่อง กัญชาพืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน

กัญชาเป็นพืชที่ให้สารสกัดอันเป็นประโยชน์ทางการแพทย์มากมาย เช่น ใช้เป็นยาในการลดอาการปวด ยับยั้งการกระจายตัวของเซลล์มะเร็ง ลดอาการอักเสบ ช่วยให้หลับง่าย เป็นต้น

เนื้อหาของหนังสือเล่มดังกล่าว ประกอบด้วย

บทที่ 1 เสนอประเด็นการศึกษาวิจัยและกรอบแนวคิดสู่เส้นทางการศึกษา
บทที่ 2 อธิบายถึงนโยบายกัญชาในประเทศต้นแบบ ในส่วนหลังเป็นการสรุปการดำเนิน นโยบายกัญชาของประเทศไทยในปัจจุบัน และโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์ของไทยในช่วงเริ่มต้น
บทที่ 3 วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบต่าง ๆ
บทที่ 4 วิเคราะห์ความต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยรวมทั้งประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
บทที่ 5 กล่าวถึง บทสรุปและข้อเสนอแนะการส่งเสริมเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย

บรรณานุกรม :

รวิสสาข์ สุชาโต, ณัฐพล พจนาประเสริฐ และอัจฉรา ปทุมนากุล. (2564). กัญชาพืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน. กรุงเทพฯ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ