วันที่ 3 ต.ค. 2560 บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดพร้อมปัญญา

วันที่ 3 ต.ค. 2560 บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดพร้อมปัญญา

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้คัดเลือกหนังสือสภาพดี และซ้ำซ้อนจำนวนหนึ่ง จึงติดต่อบริจาคให้กับ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำมีนบุรี” ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เป็นจำนวน 322 เล่ม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานต่อไป

ข้อมูลโดย : มาโนช ผาทำ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ