ประวัติศาสตร์แมวมอง A cat’s tale
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ทาสแมวมาทางนี้ จะพาไปรู้จักกับประวัติศาสตร์ของเจ้านายตัวน้อย ถึงจะเป็นแมวเหมียวตัวเล็ก แต่ก็อยู่กับมนุษย์มาตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์เลย เมี้ยววว ประวัติศาสตร์แมวมอง เล่าเรื่องของแมว และมนุษย์ ที่ผูกสัมพันธ์กันมานานกว่าพันปี เรื่องราวในโลกของแมวมีทั้งยุคทองและยุคมืด มนุษย์ในสมัยอียิปต์โบราณยกแมวขึ้นแท่นบูชาว่าเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไป แมวกลับกลายเป็นตัวแทนแห่งความชั่วร้าย และถูกมนุษย์จับโยนเข้ากองไฟอย่างโหดร้ายทุก ๆ เทศกาลอีสเตอร์
2475 : เส้นทางคนแพ้
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้เป็นการนําเสนอชีวิตของนายทหารแกนนําหลักในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ที่มีสมญานามว่า “สี่ทหารเสือ” เรื่องราวมิตรภาพของสี่ทหารเสือ กลุ่มนายทหารผู้เสี่ยงชีวิตเข้าทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อเช้ามืดของวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ทั้งก่อนหน้า และเริ่มแรกมิตรภาพก็มั่นคงเป็นเช่นนั้น แต่เพียงชั่วเวลาแค่ข้ามปี ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไป
จดหมายเหตุ เล่าเรื่องถนนเมืองบางกอก
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เมื่อบ้านเมืองเข้าสู่ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง จากการสัญจรทางน้ำที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จึงค่อยๆ เปลี่ยนมาเป็นถนน ที่ได้กลายมาเป็นสิ่งกำหนดขอบเขตและความเจริญของเมืองในยุคใหม่ และมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นตามยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีวิวัฒน์องค์กรมาจากพระราชดำริของพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5 และเป็นหน่วยงานหลักในการก่อสร้าง ทำนุบำรุงถนนของกรุงเทพฯ จึงทำจดหมายเหตุนี้ขึ้นบอกเล่าถึงความเป็นมา ความเปลี่ยนแปลง และเรื่องราวที่น่าสนใจในการพัฒนาถนนสายต่างๆ ที่สำคัญในกรุงเทพฯ
เจ้าชีวิต พงศาวดาร ๙ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ให้ข้อมูลและภาพประกอบเกี่ยวกับ ประวัติของพระบรมราชวงศ์จักรี 9 รัชกาล ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ตลอดจนสังคมและประเพณีของไทยในสมัยต่างๆ
ยุทธศิลป์ซุนจื่อ The Art of War ฉบับ 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
แปลและเรียบเรียงแบบเกาะติดอยู่กับการใช้ภาษาของ “ซุนจื่อ” อย่างเหนียวแน่น เพื่อผู้อ่านจะได้อรรถรสทั้งการทหาร ปรัชญา โดยเฉพาะทางวรรณกรรมอย่างสมบูรณ์ เพื่อจรรโลงความคิดของผู้อ่าน ให้ได้ใช้ความคิดของตนให้ไพศาลล้ำลึกออกไป โดยมิต้องถูกจำกัดจากการอธิบายตัดความของผู้แปล ผู้แปลได้เพิ่มภาคทบวิเคราะห์ และภาคปฏิบัติเข้าไป ซึ่งประกอบไปด้วยบทวิเคราะห์ แนวคิดในภาคปฏิบัติ ข้อมูล และตัวอย่างการรบครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ทั้งของจีน ของไทยและของโลก ชื่อเรื่อง: ยุทธศิลป์ซุนจื่อ The Art …
อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบวรราชประวัติสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถ พร้อมทั้งประวัติความเป็นมาของสงคราม ๙ ทัพ และสาระความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสงคราม ๙ ทัพ ชื่อเรื่อง: อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ จัดทำโดย: กองทัพบก สถานที่: ชั้น …
พระคฑาจอมพล
รายชื่อหนังสือแนะนำ
กล่าวถึง ความเป็นมา และลักษณะรูปแบบในการจัดสร้างพระคฑาจอมพล ซึ่งจะบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้บรรพชนรุ่นหลังได้ศึกษา และเป็นเสมือนสิ่งแทนการถวายสัตย์ปฏิญาณบ่งบอกถึงความจงรักภักดี ที่กองทัพไทย และทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีต่อพลเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ตลอดไป โดยได้รับมอบหมายให้กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบออกแบบและจัดสร้างพระคฑาจอมพล ชื่อเรื่อง: พระคฑาจอมพล โดย: กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ …
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดอำนาจเจริญ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือชุด “วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา” ทั้ง 76 จังหวัด รวบรวมสรรพความรู้ด้านต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน โดยอาศัยการแบ่งเขตปกครองที่เป็นจังหวัดต่างๆ เป็นขอบเขตของเนื้อหาในหนังสือแต่ละเล่ม เพื่อสนับสนุนในการนำเรื่องของวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการศึกษาทุกระดับเข้มข้นยิ่งขึ้น และเป็นการนำร่องให้มีการพัฒนาสร้างสรรค์หนังสือชุดวัฒนธรรมท้องถิ่นอื่นๆ ซึ่งจะอำนวยประโยชน์แก่การศึกษาเรื่องของท้องถิ่นต่อไป เล่มนี้เป็นข้อมูลของอำนาจเจริญ รวบรวมข้อมูลโดยนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อศึกษา ค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล …
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: ความเป็นมาของอำเภอสำคัญในประวัติศาสตร์ภาคกลาง
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นราชสักการะเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเจริญพระชมน์พรรษาครบ 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เป็น 4 เล่ม แยกตามรายภาค เนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่มจะแบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ 1) สภาพทั่วไป …
ใคร นำไทย ไป …
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ องค์กรทางการเมืองของไทย รวมทั้งเศรษฐกิจ แนวคิด ปรัชญาของผู้นำประเทศ ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ความรู้ความเข้าใจของระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างละเอียด ชื่อเรื่อง: ใคร นำไทย ไป … เรียบเรียงโดย: ประเทือง แก้วสุข สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3 …