จดหมายเหตุ เล่าเรื่องถนนเมืองบางกอก

จดหมายเหตุ เล่าเรื่องถนนเมืองบางกอก

เมื่อบ้านเมืองเข้าสู่ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง จากการสัญจรทางน้ำที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จึงค่อยๆ เปลี่ยนมาเป็นถนน ที่ได้กลายมาเป็นสิ่งกำหนดขอบเขตและความเจริญของเมืองในยุคใหม่ และมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นตามยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน

สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีวิวัฒน์องค์กรมาจากพระราชดำริของพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5 และเป็นหน่วยงานหลักในการก่อสร้าง ทำนุบำรุงถนนของกรุงเทพฯ จึงทำจดหมายเหตุนี้ขึ้นบอกเล่าถึงความเป็นมา ความเปลี่ยนแปลง และเรื่องราวที่น่าสนใจในการพัฒนาถนนสายต่างๆ ที่สำคัญในกรุงเทพฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจประวัติศาสตร์ ให้ตระหนักถึงคุณค่าและช่วยกันรักษาถนนหนทางในกรุงเทพฯ  ที่ยังประโยชน์แก่ลูกหลานจนถึงทุกวันนี้

ชื่อเรื่อง: จดหมายเหตุ เล่าเรื่องถนนเมืองบางกอก

โดย: สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 1

สารบัญ เล่ม 1 รัชกาลที่ 4-5

 • บทนำ ปูมตำนานถนนเมืองสยาม (จากสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์) หน้า 6
 • ภาคที่ 1 ก้าวแรกแห่งการวางรากฐาน โครงข่ายถนนเมืองหลวง หน้า 10
 • ภาคที่ 2 พระราชดำริถนน 100 สาย เพื่อพระนครศิวิไลซ์ หน้า 50
 • ภาคผนวก หน้า 300
 • บรรณานุกรม หน้า 30

สารบัญ เล่ม 2 รัชกาลที่ 6-9

 • บทนำ วิวัฒน์งานโยธากับการพัฒนาโครงข่ายถนนเมืองหลวง (จากรัชกาลที่ ๖ ถึงรัชกาลปัจจุบัน) หน้า 6
 • ภาคที่ 1 สืบสานโครงข่าย สนองพระราชปณิธานพระพุทธเจ้าหลวง หน้า 8
 • ภาคที่ 2 พัฒนาโครงข่าย เชื่อมโยงกรุงเทพฯ และปริมณฑล หน้า 78
 • ภาคที่ 3 พัฒนาเส้นทาง เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค หน้า 128
 • ภาคที่ 4 เติมเต็มโครงข่าย ตามแนวทางพระราชดำริ หน้า 168
 • ภาคผนวก หน้า 304

รวบรวมข้อมูลโดย: หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด