วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดอำนาจเจริญ

หนังสือชุด “วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา” ทั้ง 76 จังหวัด รวบรวมสรรพความรู้ด้านต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน โดยอาศัยการแบ่งเขตปกครองที่เป็นจังหวัดต่างๆ เป็นขอบเขตของเนื้อหาในหนังสือแต่ละเล่ม เพื่อสนับสนุนในการนำเรื่องของวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการศึกษาทุกระดับเข้มข้นยิ่งขึ้น และเป็นการนำร่องให้มีการพัฒนาสร้างสรรค์หนังสือชุดวัฒนธรรมท้องถิ่นอื่นๆ ซึ่งจะอำนวยประโยชน์แก่การศึกษาเรื่องของท้องถิ่นต่อไป เล่มนี้เป็นข้อมูลของอำนาจเจริญ รวบรวมข้อมูลโดยนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อศึกษา ค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล ตามกรอบเค้าโครงที่กรมศิลปากรกำหนด ประกอบด้วยสภาพภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ มรดกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และเทคโนโลยีท้องถิ่น เอกลักษณ์ของท้องถิ่น บุคคลสำคัญ ตลอดทั้งพระมหากรุณาธิคุณในการพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อเรื่อง: วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดอำนาจเจริญ

จัดทำโดย: คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

  • บทนำ
  • บทที่ ๑ สภาพภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสังคม  หน้า ๑
  • บทที่ ๒ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น  หน้า ๒๓
  • บทที่ ๓ มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  หน้า ๕๑
  • บทที่ ๔ ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่น  หน้า  ๑๐๑
  • บทที่ ๕ เอกลักษณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญ  หน้า ๑๓๑
  • บทที่ ๖ บุคคลสำคัญของจังหวัดอำนาจเจริญ  หน้า ๑๔๙
  • บทที่ ๗ พระมหากรุณาธิคุณในการพัฒนาท้องถิ่น  หน้า  ๑๗๑
  • บรรณานุกรม  หน้า  ๑๘๓

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ