อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ

หนังสือที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบวรราชประวัติสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถ พร้อมทั้งประวัติความเป็นมาของสงคราม ๙ ทัพ และสาระความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสงคราม ๙ ทัพ

ชื่อเรื่อง: อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ

จัดทำโดย: กองทัพบก

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • คำนำ
 • พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  หน้า     11
 • พระบวรราชประวัติ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท   หน้า     43
 • พระประวัติ/ประวัติย่อบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสงคราม ๙ ทัพ   หน้า     51
 • ประวัติความเป็นมาของสงคราม ๙ ทัพ และการรบกับพม่าที่ท่าดินแดงโดยสรุป  หน้า     59
 • การสงครามระหว่างไทยกับพม่า ( สาเหตุ, การรบ และบทเรียนจากการรบ )  หน้า     71
 • ความเป็นมาของโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ  หน้า  121
 • การจัดและตกแต่งอุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ  หน้า  133
  • อาคารศึกษาประวัติศาสตร์  หน้า  135
  • อาคารหอสังเกตุการณ์  หน้า  136
  • อาคารบริการ  หน้า  136
 • ประมวลภาพการดำเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ  หน้า  137
 • หนังสือ/เอกสารที่ใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรื่องสงคราม ๙ ทัพ  หน้า  161
  • หนังสือไทยรบหม่า พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  หน้า  162
  • พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ชำระโดย  หน้า  177
  • พระราชพงศาวดาว รัชกาลที่ ๑ โดยเจ้าพระยาทำพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค)   หน้า  193
  • พระราชพงศาวดารพม่า ฉบับหอแก้ว  หน้า  209
  • นิราศท่าดินแดง  หน้า  219
  • ตำราทางยกทัพ  หน้า  227
 • ภาคผนวก  หน้า  247
 • บรรณานุกรม  หน้า  259

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ