เจ้าชีวิต พงศาวดาร ๙ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี

ให้ข้อมูลและภาพประกอบเกี่ยวกับ ประวัติของพระบรมราชวงศ์จักรี 9 รัชกาล ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ตลอดจนสังคมและประเพณีของไทยในสมัยต่างๆ

ชื่อเรื่อง: เจ้าชีวิต พงศาวดาร ๙ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี

บรรณาธิการ: ไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบาญ

  • บทนำ ยุคก่อนกรุงเทพฯ  หน้า      ๘
  • บทที่ ๑ พระพุทธยอดฟ้า  หน้า    ๖๔
  • บทที่ ๒ พระพุทธเลิศหล้า  หน้า ๑๑๒
  • บทที่ ๓ พระนั่งเกล้า  หน้า ๑๓๘
  • บทที่ ๔ พระจอมเกล้า  หน้า ๑๗๒  บทที่ ๕ พระจุลจอมเกล้า  หน้า ๒๑๘
  • บทที่ ๖ พระมงกุฎเกล้า  หน้า ๓๐๒  บทที่ ๗ พระปกเกล้า  หน้า ๓๕๘
  • บทส่ง ภายหลังสมบูรณาญาสิทธิราชย์  หน้า ๓๘๒  เชิงอรรถ  หน้า ๔๒๒
  • บรรณานุกรม  หน้า ๔๕๑
  • สารบาญค้นชื่อ  หน้า ๔๕๓

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ