พระคฑาจอมพล

กล่าวถึง ความเป็นมา และลักษณะรูปแบบในการจัดสร้างพระคฑาจอมพล ซึ่งจะบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้บรรพชนรุ่นหลังได้ศึกษา และเป็นเสมือนสิ่งแทนการถวายสัตย์ปฏิญาณบ่งบอกถึงความจงรักภักดี ที่กองทัพไทย และทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีต่อพลเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ตลอดไป โดยได้รับมอบหมายให้กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบออกแบบและจัดสร้างพระคฑาจอมพล

ชื่อเรื่อง: พระคฑาจอมพล

โดย: กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ