ระหว่างบรรทัด
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ของมหากาพย์บัตรทองที่เต็มไปด้วยเกร็ดประวัติศาสตร์ และภูมิรู้จากการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ขั้นวางแผนที่เป็นความคิดในอากาศ การเมือง การเพิ่มขอบเขตการรักษา การคุมเข้มคุณภาพยา สู่การเป็นต้นแบบความสาเร็จในระดับโลก
ประวัติศาสตร์แมว A history of cats
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์แมวจากทั่วโลก ที่เกี่ยวพันกับวิถีและวิธีของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคโบราณ อาทิ เช่น แมวกับตำนานเทพต่าง ๆ แมวกับความเชื่อ โชคลาง ไสยศาสตร์ การสังหารหมู่แมวดำจนนำไปสู่โรคระบาดร้ายแรง
สุดยอดอัจฉริยะ 100 นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและได้รับคำยกย่องจากทั่วโลก โดยเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ชาติ
พระเอกในวรรณคดี
รายชื่อหนังสือแนะนำ
วรรณคดีเป็นมรดกโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางด้านภาษา และวัฒนธรรม รวมทั้งอารยธรรมของประเทศไทยที่คนไทยควรหวงแหน และภาคภูมิใจ ในความเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติ พระเอกในวรรณคดี เล่มนี้ ได้รวบรวมพระเอกในวรรณคดีจากเรื่องต่างๆ ถึง 23 ตัวละคร เป็นเรื่องที่รู้จักกันดีของคนทั่วไป ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยกล่าวถึง ลักษณะเด่นของตัวละครในแต่ละตัว รูปแบบของเรื่องราวต่างๆ พร้อมแทรกข้อคิดเพื่อให้เยาวชน หรือผู้อ่านได้ซาบซึ้งในตัวละครหรือเรื่องราวโดยย่อแล้ว จะทำให้เกิดความรักในวรรณคดีอันทรงคุณค่า …
อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบวรราชประวัติสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถ พร้อมทั้งประวัติความเป็นมาของสงคราม ๙ ทัพ และสาระความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสงคราม ๙ ทัพ ชื่อเรื่อง: อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ จัดทำโดย: กองทัพบก สถานที่: ชั้น …
Italiani alla corte del Siam
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ประวัติความเป็นมาของชาวอิตาเลียนที่มาพำนักอยู่ในราชสำนักของไทย ที่มีโอกาสมาอยู่และทำงาน ไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก วิศวกร ประติมากร จิตรกร มัณฑนากร และแม้แต่ช่างฝีมือที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้มารับราชการเป็นจำนวนมาก หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน และเสนอภาพศิลปินชาวอิตาเลียนที่สำคัญๆ และผลงานของแต่ละท่านที่ได้สร้างสรรค์ไว้ให้กับประเทศไทย ทั้งผลงานที่เป็นประติมากรรม จิตรกรรม งานเขียนทางวิชาการ และอื่นๆ ชื่อเรื่อง: Italiani alla …
พระคฑาจอมพล
รายชื่อหนังสือแนะนำ
กล่าวถึง ความเป็นมา และลักษณะรูปแบบในการจัดสร้างพระคฑาจอมพล ซึ่งจะบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้บรรพชนรุ่นหลังได้ศึกษา และเป็นเสมือนสิ่งแทนการถวายสัตย์ปฏิญาณบ่งบอกถึงความจงรักภักดี ที่กองทัพไทย และทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีต่อพลเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ตลอดไป โดยได้รับมอบหมายให้กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบออกแบบและจัดสร้างพระคฑาจอมพล ชื่อเรื่อง: พระคฑาจอมพล โดย: กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ …
เบญจภาคี ๑
รายชื่อหนังสือแนะนำ
พระเครื่องมีความผูกพันธ์กับคติความเชื่อที่หยั่งรากลึกในมโนคติของสังคมไทยมาช้านาน ลักษณะแห่งการพิมพ์พระที่จำลองมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หากเพียงแตกต่างทางด้านศิลปะสกุลช่างตามยุคสมัยที่ปรากฎ ทำให้เบญจภาคีทวีความสำคัญมากขึ้นในฐานะรูปแบบแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ประกอบไปด้วยพุทธานุภาพ อันเป็นพื้นฐานของความเชื่อทางศาสนา โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย จึงได้จัดทำหนังสือชุดเบญจภาคีขึ้น โดยประมวลภาพมาตรฐานของพระชุดเบญจภาคี ซึ่งเป็นการรวบรวมภาพพระแท้จะนวนมาก พร้อมขนาดองค์พระที่เท่ากับของจริง เพื่อบันทึกไว้เป็นอนุสรณ์ และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้สนใจแนวทางในระดับมาตรฐาน ชื่อเรื่อง: เบญจภาคี ๑ จัดพิมพ์โดย: โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย สถานที่: ชั้น …
ชีวิตชุมชนริมน้ำอยุธยา มรดกไทย มรดกโลก
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เรื่องราวของคนและชุมชนลุ่มน้ำในอยุธยา ซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมหนึ่งที่เป็นบ่อเกิดของวิถีไทย ข้อมูลและภาพในหนังสือได้จากการเดินทางสำรวจ และเก็บข้อมูลในชุมชนลุ่มน้ำตามเส้นทางแม่น้ำสายหลัก ที่เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของคนอยุธยา