Italiani alla corte del Siam

ประวัติความเป็นมาของชาวอิตาเลียนที่มาพำนักอยู่ในราชสำนักของไทย ที่มีโอกาสมาอยู่และทำงาน ไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก วิศวกร ประติมากร จิตรกร มัณฑนากร และแม้แต่ช่างฝีมือที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้มารับราชการเป็นจำนวนมาก หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน และเสนอภาพศิลปินชาวอิตาเลียนที่สำคัญๆ และผลงานของแต่ละท่านที่ได้สร้างสรรค์ไว้ให้กับประเทศไทย ทั้งผลงานที่เป็นประติมากรรม จิตรกรรม งานเขียนทางวิชาการ และอื่นๆ

ชื่อเรื่อง: Italiani alla corte del Siam

จัดพิมพ์โดย: Amarin Printing and Publishing

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

Indice

  • Gerolamo Emilio Gerini  page   17
  • Carlo Allegri  page   33
  • Casare Ferro  page   69
  • Annibale Rigotti  page   91
  • Ercole Manfredi  page 115
  • Galileo Chini  page 135
  • Carlo Rigoli  page 153
  • Corrado Feroci  page 175
  • Giorgio Berlingieri  page 197
  • Altri Artisti Italiani  page 215

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ