เบญจภาคี ๑

พระเครื่องมีความผูกพันธ์กับคติความเชื่อที่หยั่งรากลึกในมโนคติของสังคมไทยมาช้านาน ลักษณะแห่งการพิมพ์พระที่จำลองมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หากเพียงแตกต่างทางด้านศิลปะสกุลช่างตามยุคสมัยที่ปรากฎ ทำให้เบญจภาคีทวีความสำคัญมากขึ้นในฐานะรูปแบบแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ประกอบไปด้วยพุทธานุภาพ อันเป็นพื้นฐานของความเชื่อทางศาสนา โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย จึงได้จัดทำหนังสือชุดเบญจภาคีขึ้น โดยประมวลภาพมาตรฐานของพระชุดเบญจภาคี ซึ่งเป็นการรวบรวมภาพพระแท้จะนวนมาก พร้อมขนาดองค์พระที่เท่ากับของจริง เพื่อบันทึกไว้เป็นอนุสรณ์ และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้สนใจแนวทางในระดับมาตรฐาน

ชื่อเรื่อง: เบญจภาคี ๑

จัดพิมพ์โดย: โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • ประวัติวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  หน้า     ๒
 • ประวัติการสร้างพระสมเด็จวัดระฆัง  หน้า   ๑๒
 • สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)  หน้า   ๒๗
  • พระวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่  หน้า   ๔๐
  • พระวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์  หน้า ๑๔๐
  • ..
 • ประวัติการสร้างพระวัดบางขุนพรหม (วัดใหม่อมตรส)  หน้า ๒๓๕
  • พระบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่  หน้า ๒๔๒
  • พระบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์  หน้า ๒๗๒
  • ..
 • ประวัติการสร้างพระเกศไชโย  หน้า ๔๘๙
  • พระเกศไชโย พิมพ์นิยมฐานเจ็ด  หน้า ๔๙๔
  • พระเกศไชโย พิมพ์นิยมฐานหกชั้นอกตัน  หน้า ๕๒๖
  • พระเกศไชโย พิมพ์นิยมฐานหกชั้นอกตลอด  หน้า ๕๔๘

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ