ภาษาพาเที่ยว (Tourism Expressions)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
สำนวนที่นักเดินทางควรจะรู้ เพราะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์ต่างๆ นั้นจะทำให้ผู้เดินทางไม่ถูกเอาเปรียบ ไม่ถูกหลอกง่ายจนเกินไป และไม่ต้องพึ่งพาใครมากนัก ภายในเล่มจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนแรก จะเป็นการพูดถึงสำนวนแยกไว้ตามหัวข้อที่ผู้เดินทางต้องรู้ ส่วนที่สองจะเป็นการนำเอาสถานการณ์จริงๆที่เขาพูดกัน ซึ่งเป็นบทสนทนาของผู้คนที่ไปเที่ยวต้องพบเจอในการเดินทางไปในแต่ละสถานที่ ชื่อเรื่อง: ภาษาพาเที่ยว (Tourism Expressions) โดย: เศรษฐวิทย์ สถานที่: ชั้น 4 …
100 วิธี พูดอังกฤษแบบเหนือชั้น ! = 100 ways to say in English
รายชื่อหนังสือแนะนำ
“100 วิธีพูดอังกฤษแบบเหนือชั้น” เป็นแนวคิดสารพันประโยคและหลากหลายวิธีพูดภาษาอังกฤษ เพื่อขจัดความคับข้องใจของใครหลายคนที่อ่านสนุกได้ความรู้ในประโยคง่ายๆ โดยมีเนื้อสำคัญ ภายในเล่มประกอบด้วย การทักทาย (Greetings) การแนะนำให้รู้จัก (Introductions) การสอบถามข้อมูล (Asking for Information) การแสดงความต้องการ (Requirements) มารยาทสังคม (Social Etiquette) และการเชื้อเชิญ …
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย (Introduction to English for Lawyers)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษากฎหมายทั้งในระดับปริญญาตรี-โท หรือ ผู้สำเร็จนิติศาสตร์บัณฑิตที่มิได้เน้นศึกษาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย แต่ต้องการทำความเข้าใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษกฎหมายในเชิงวิชาการ จากข้อเขียนบทความและตำราภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นเชิงการเรียนภาษาอังกฤษกฎหมายในแนวภาษาศาสตร์ เพื่อให้มีความเข้าใจพื้นฐานโครงสร้าง ของภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปปรับใช้ในการอ่านภาษาอังกฤษกฎหมายต่อไป พร้อมทั้งตาราง website ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย รวมถึง ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล เฉลยแบบฝึกหัด บรรณานุกรม และประวัติผู้เขียนในท้ายเล่ม ชื่อเรื่อง: ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย …
สุภาษิตคำคมฝรั่ง วาทะแห่งความคิด ชีวิตเปลี่ยน = Idiom for living
รายชื่อหนังสือแนะนำ
“สุภาษิตคำคมฝรั่ง วาทะแห่งความคิดชีวิตเปลี่ยน” กล่าวถึงการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ดี นอกเหนือไปจากการศึกษาหาความรู้พื้นฐานในเรื่องของ Grammar หรือไวยากรณ์แล้ว ความรู้รอบตัวอื่นๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เราควรจะรู้เอาไว้ ซึ่งสุภาษิต  และคำพังเพยในภาษาอังกฤษที่เป็นอีกวิธีหนึ่งของการศึกษาที่น่าสนใจ นอกจากจะได้ความรู้ทางภาษาแล้วยังทำให้ได้แง่คิดและคติสอนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตด้วย ชื่อเรื่อง: สุภาษิตคำคมฝรั่ง วาทะแห่งความคิด ชีวิตเปลี่ยน = Idiom for …
ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน Basic Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือ เบรลล์ ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พิการทางสายตา เนื้อหาของวิชานี้ประกอบด้วย การใช้ภาษา ไวยกรณ์เป็นประโยคพื้นฐาน และศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน เป็นวิชา EN 101 ทั้งชุดมี 8 เล่ม นอกจากนี้แล้วยังมีหนังสือประกอบการเรียน EN 201 และ EN 202 …
Thai Life : Thai cuisine
รายชื่อหนังสือแนะนำ
อาหารจานเดียว แกง น้ำพริก อาหารว่าง ขนม ไม่ว่าจะ ต้ม ผัด ทอด นึ่ง อาหารไทยเมนูที่เป็นที่นิยม แนะนำให้รู้จักทั้งวิธีทำ เครื่องเทศและสมุนไพรไทยที่ใช้ประกอบอาหาร บอกไว้ในเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษ