ภาษาพาเที่ยว (Tourism Expressions)

สำนวนที่นักเดินทางควรจะรู้ เพราะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์ต่างๆ นั้นจะทำให้ผู้เดินทางไม่ถูกเอาเปรียบ ไม่ถูกหลอกง่ายจนเกินไป และไม่ต้องพึ่งพาใครมากนัก ภายในเล่มจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนแรก จะเป็นการพูดถึงสำนวนแยกไว้ตามหัวข้อที่ผู้เดินทางต้องรู้ ส่วนที่สองจะเป็นการนำเอาสถานการณ์จริงๆที่เขาพูดกัน ซึ่งเป็นบทสนทนาของผู้คนที่ไปเที่ยวต้องพบเจอในการเดินทางไปในแต่ละสถานที่

ชื่อเรื่อง: ภาษาพาเที่ยว (Tourism Expressions)

โดย: เศรษฐวิทย์

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • สำนวนควรรู้  หน้า   11
 • 1. สำนวนหากิน  หน้า   13
 • 2. จะรับอะไรไหมครับ  หน้า   18
 • 3. การขอร้องหรือขออะไรจากใคร  หน้า   22
 • 4. การขอบคุณ  หน้า   24
 • 5. เมื่อขึ้นเครื่อง (บิน)  หน้า   28
 • 6. ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง  หน้า   39
 • 7. รอบรู้เรื่องป้าย  หน้า   44
 • 8. เรื่องอาหารการกิน  หน้า   48
 • บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ   หน้า 131
 • 1. ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง หน้า 133
 • 2. เมื่อต้องการแลกเงิน  หน้า 137
 • 3. ถามทาง  หน้า 141
 • 4. การเข้าที่พัก  หน้า 145
 • 5. ขอใช้โทรศัพท์หน่อย  หน้า 149
 • 6. โทรหาคนที่เรารู้จัก  หน้า 151
 • 7. ที่ภัตตาคาร หน้า 154
 • 8. ที่โรงหนัง  หน้า 159

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน