100 วิธี พูดอังกฤษแบบเหนือชั้น ! = 100 ways to say in English

“100 วิธีพูดอังกฤษแบบเหนือชั้น” เป็นแนวคิดสารพันประโยคและหลากหลายวิธีพูดภาษาอังกฤษ เพื่อขจัดความคับข้องใจของใครหลายคนที่อ่านสนุกได้ความรู้ในประโยคง่ายๆ โดยมีเนื้อสำคัญ ภายในเล่มประกอบด้วย การทักทาย (Greetings) การแนะนำให้รู้จัก (Introductions) การสอบถามข้อมูล (Asking for Information) การแสดงความต้องการ (Requirements) มารยาทสังคม (Social Etiquette) และการเชื้อเชิญ (Invitations) เป็นต้น พร้อมทั้งแนะนำ หนังสือชุดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในท้ายเล่มอีกจำนวนหนึ่ง

ชื่อเรื่อง: 100 วิธี พูดอังกฤษแบบเหนือชั้น !

ผู้เขียน: สุรีรัตน์ ทองอินทร์

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำ  หน้า     3
 • สารบัญ  หน้า     5
 • การทักทาย (Greetings)  หน้า     7
 • การบอกลา (Saying Goodbye)  หน้า   15
 • การแนะนำให้รู้จัก (Introduction)  หน้า   23
 • การให้คำแนะนำ (Giving Advices)  หน้า   29
 • การแสดงความคิดเห็น (Asking for and Giving Opinions)  หน้า   38
 • การชมเชย (Compliments)  หน้า   55
 • การต่อว่า (Blaming)  หน้า   59
 • การชักชวนและเสนอแนะ (Suggestion)  หน้า   62
 • การสอบถามข้อมูล (Asking for Information)  หน้า   69
 • การแสดงความต้องการ (Requirements)  หน้า   74
 • การแสดงความรู้สึก (Conversation Building Expressions)  หน้า   82
 • มารยาททางสังคม (Socila Etiquette)  หน้า 100
 • การแสดงความเป็นเจ้าของ (Possession)  หน้า 115
 • การถาม-บอกและต่อรองราคา (Price and Bargaining)  หน้า 120
 • การออกคำสั่ง (Imperatives)  หน้า 126
 • การขอร้อง (Request)  หน้า 130
 • การเสนอความช่วยเหลือ (Offering Some Help)  หน้า 135
 • การเชื้อเชิญ (Invitations)  หน้า 138

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน