ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน Basic Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life

หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือ เบรลล์ ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พิการทางสายตา เนื้อหาของวิชานี้ประกอบด้วย การใช้ภาษา ไวยกรณ์เป็นประโยคพื้นฐาน และศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน เป็นวิชา EN 101 ทั้งชุดมี 8 เล่ม นอกจากนี้แล้วยังมีหนังสือประกอบการเรียน EN 201 และ EN 202 ที่เป็นหนังสือ เบรลล์ ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พิการทางสายตาอีกด้วย

ชื่อเรื่อง: ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน Basic Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life

ผู้แต่ง: พัชรี พลาวงศ์, อัจฉรา เพ่งพานิช, ระพิณ ทรัพย์เอนก

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 1