คู่มือการใช้งานและเทคนิคตัดต่อภาพยนตร์ด้วย Adobe Premiere 6.5

หนังสือเล่มนี้ทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถใช้งานในโปรแกรม Adobe Premiere ในการตัดต่อภาพยนตร์ด้วยตนเอง เนื้อหาภายในเล่มเริ่มต้นด้วยการให้ทำความรู้จักกับ Premiere ส่วนต่าง ๆ ของ Premiere การใช้งาน Clip การตัดต่อภาพ เทคนิคการเปลี่ยนฉาก การสร้างภาพซ้อน การสร้างความเคลื่อนไหวให้ Move การสร้าง Title การใส่เสียงและตกแต่งเสียง จนถึงการการนำการตัดต่อวิดีโอ ซึ่งผู้อ่านสามารถใช้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือในการทำงานได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: คู่มือการใช้งานและเทคนิคตัดต่อภาพยนตร์ด้วย Adobe Premiere 6.5

ผู้แต่ง: ยุทธชัย รุจิรวิมล

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • บทที่ 1 รู้จักกับ Premiere  หน้า     1
 • บทที่ 2 รู้จักส่วนต่างๆใน Premiere  หน้า   27
 • บทที่ 3 การใช้งาน Clip  หน้า   49
 • บทที่ 4 เริ่มต้นการตัดต่อ  หน้า   67
 • บทที่ 5 เทคนิคการเปลี่ยนฉาก  หน้า   97  บ
 • ทที่ 6 การสร้างภาพซ้อน  หน้า 115
 • บทที่ 7 สร้างการเครื่องไหวให้ Movie  หน้า 133
 • บทที่ 8 การสร้าง Title  หน้า 145
 • บทที่ 9 การใส่เสียงและตกแต่งเสียง  หน้า 171
 • บทที่ 10 การใช้ Video Effect & Audio Effect  หน้า 189
 • บทที่ 11 การสร้าง Clip ประกอบและ Storyboard  หน้า 207
 • บทที่ 12 การ Export เพื่อเผยแพร่และแปลงไฟล์สำหรับวิดีโอซีดี  หน้า 221
 • บทที่ 13 การสร้าง VCD และ DVD  หน้า 245
 • บทที่ 14 การกำหนดค่าในส่วนอื่นๆ  หน้า 261  Work Shop  หน้า 265
 • ภาคผนวก 1 ภาพรวมของระบบต่างๆ  หน้า 281
 • ภาคผนวก 2 รู้จัก VCD และ DVD   หน้า 287
 • ภาคผนวก 3 การนำไฟล์วิดีโอเข้า  หน้า 307
 • ภาคผนวก 4 แนะนำการ์ดตัดต่อวิดีโอ  หน้า 321

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน