ระบบฐานข้อมูล Database System

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สิ่งสำคัญที่สุดก่อนการเขียนโปรแกรมคือ การออกแบบฐานข้อมูล เพราะถ้าออกแบบฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง จะมีปัญหายุ่งยากตามมาอีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความยุ่งยากในการเขียนโปรแกรม การปรับปรุงโปรแกรม การเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล หนังสือเล่มนี้ได้เน้นเนื้อหาในส่วนของการออกแบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องว่าควรทำอย่างไร การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการฐานข้อมูลนั้นควรเขียนอย่างไรให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตามหลักการของระบบฐานข้อมูล ซึ่งเนื้อหาของหนังสือได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 การออกแบบฐานข้อมูล ส่วนที่ 2 การใช้งาน FoxPro และ SQL และส่วนที่ 3 ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรมด้วย FoxPro ที่สมบูรณ์

ชื่อเรื่อง: ระบบฐานข้อมูล Database System

ผู้แต่ง: ผศ. ดร. สมจิตร อาจอินทร์, ผศ. งามนิจ อาจอินทร์

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • บทที่ 1 แนะนำระบบสารสนเทศ  หน้า 1
  • บทที่ 2 การจัดการฐานข้อมูล  หน้า 8
  • บทที่ 3 สถาปัตกรรมของระบบฐานข้อมูล  หน้า 47
  • บทที่ 4 โมเดลแบบ E-R  หน้า 53
  • บทที่ 5 โมเดลเชิงสัมพันธ์และการนอร์มัลไลซ์  หน้า 64
  • บทที่ 6 การออกแบบฐานข้อมูล  หน้า 102
  • บทที่ 7 ความคงสภาพและความปลอดภัยของข้อมูล  หน้า 126
  • บทที่ 8 SQL ภาษามาตรฐานสำหรับการประมวลผลฐานข้อมูล  หน้า 152
  • บทที่ 9 FoxPro กับการจัดการฐานข้อมูล  หน้า 186
  • บทที่ 10 ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม  หน้า 264