คู่มือเรียน SQL ด้วยตนเอง

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้สนใจที่ต้องการรู้จัก SQL ให้สามารถเรียนรู้ได้ง่าย โดยมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นบ้าง ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล หรือภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมอื่นๆมาก่อน เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายหลักการ และไวยกรณ์ของคำสั่ง SQL ที่สำคัญและจำเป็นต่อการใช้งาน พร้อมตัวอย่างและผังภาพประกอบตลอดเล่ม ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐาน และสามารถพัฒนาคำสั่ง SQL ทั้งแบบง่ายและซับซ้อนด้วยตนเองได้ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับโปรแกรมเมอร์ ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป โดยจะทำให้สามารถเข้าใจ และใช้ SQL ทำงานกับข้อมูลบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: คู่มือเรียน SQL ด้วยตนเอง

ผู้แต่ง: ผศ. ดร. วรรณวิภา ติตถะสิริ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • ฐานข้อมูลและ SQL    หน้า     9
 • การสร้างเทเบิลและจัดการข้อมูล  หน้า   29
 • การสอบถามข้อมูลพื้นฐาน  หน้า   47
 • การสอบถามข้อมูลแบบมีเงื่อนไข (SELECT…WHERE)  หน้า   57
 • สอบถามข้อมูลด้วยฟังก์ชั่นสำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์  หน้า   69
 • การสอบถามข้อมูลด้วยฟังก์ชั่นสำหรับกลุ่มข้อมูล  หน้า   79
 • การสอบถามข้อมูลด้วยฟังก์ชั่นสำหรับตัวอักษร วันที่ และเวลา  หน้า   85
 • การสอบถามข้อมูลแบบซ้อนกัน (SELECT…SELECT)  หน้า   93
 • การสอบถามข้อมูลแบบจัดกลุ่มข้อมูล (SELECT…GROUP BY)   หน้า 109
 • การเชื่อมเทเบิล (JOIN TABLE)  หน้า 115
 • วิว (VIEW)  หน้า 123  อินเด็กซ์ (INDEX)  หน้า 131
 • ความปลอดภัยของข้อมูล  หน้า 137
 • การจัดการทรานแซกชั่น  หน้า 143
 • การใช้งานข้อมูลพร้อมกัน  หน้า 151
 • ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล  หน้า 157
 • การทำงานกับแคตาล็อกระบบ  หน้า 161
 • การใช้งาน SQL ร่วมกับโปรแกรมภาษาอื่น  หน้า 165
 • ภาคผนวก สรุปคำสั่ง SQL  หน้า 173
 • เฉลยแบบฝึกหัด  หน้า 177

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน