Photoshop text effects

หนังสือ Photoshop text effects เล่มนี้ สามารถช่วยผู้อ่านในด้านการสร้างสรรค์งานด้วยโปรแกรม photoshop เช่น การสร้าง effect ให้กับ text แบบต่าง ๆ เพื่อให้ดูเหมือนแก้ว ไม้, เหล็ก เป็นต้น โดยเนื้อหาในหนังสือได้อธิบายขั้นตอนอย่างละเอียด ผู้อ่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาและทำตามตัวอย่างไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ของโปรแกรม Photoshop หรือไม่ก็ได้

ชื่อเรื่อง: Photoshop text effects

ผู้แต่ง: อนุศาสน์ สุวรรณพรหม

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน