Photoshop text effects
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือ Photoshop text effects เล่มนี้ สามารถช่วยผู้อ่านในด้านการสร้างสรรค์งานด้วยโปรแกรม photoshop เช่น การสร้าง effect ให้กับ text แบบต่าง ๆ เพื่อให้ดูเหมือนแก้ว ไม้, เหล็ก เป็นต้น โดยเนื้อหาในหนังสือได้อธิบายขั้นตอนอย่างละเอียด ผู้อ่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาและทำตามตัวอย่างไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง …