วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาโท ตลอดจนอาจารย์ และนักวิชาการ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม

รับพิจารณาตีพิมพ์บทความที่นำเสนอเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ที่พิจารณาเห็นว่า เหมาะสมจากสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ไทยศึกษาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ ประวัติศาสตร์ การแปลภาษาอังกฤษ การแปลภาษาจีน การแปลภาษา เยอรมัน การแปลภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาอื่น ๆ ในสายมนุษยศาสตร์ ที่กองบรรณาธิการพิจารณาว่ามีความเหมาะสม

สามารถเข้าใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ http://www.human.ru.ac.th/grad/index.php/คลังบทความวารสาร

ชื่อเรื่อง: วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จัดพิมพ์โดย: บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 2

เรียบเรียงข้อมูลโดย: สีไพ ประดิษฐ์ภูมิ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ