ครูแท้แพ้ไม่เป็น

ครูแท้แพ้ไม่เป็น

หนังสือเล่มนี้เขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การสอนมากกว่า 30 ปีของครูเรฟ กล่าวถึงปัจจัยของการจะเป็น “ครูแท้” สิ่งสำคัญก็คือ การลงมือทำอย่างมีวินัย มีเป้าหมายที่แน่วแน่ และการเป็นคนคิดบวกและมองสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริงจะช่วยให้ครูผ่านพ้นวันที่เลวร้ายไปได้ ครูที่แท้จริงต้องพบเจออุปสรรคที่บั่นทอนกำลังใจอยู่เสมอ ทั้งจากศิษย์จากพ่อแม่ของเด็กจากหน่วยงานเหนือทางการศึกษา แต่จะต้องไม่ยอมแพ้ต้องมีวิธีฟันฝ่า โดยหนังสือเล่มนี้จะเป็นการเล่าวิธีฟันฝ่าของครูเรฟ

ชื่อเรื่อง: ครูแท้แพ้ไม่เป็น

ผู้แต่ง: เอสควิท, เรฟ

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

  • จากสำนักพิมพ์     หน้า 5
  • คำนิยม โดย สุภกร บัวสาย     หน้า 7
  • ครูผู้วางรากฐานชีวิต โดย วิจารณ์ พานิช     หน้า 9
  • อารัมภบท โบสถ์น้อยซิสทีน และครัวของภรรยาผม     หน้า 21
  • ตอนที่หนึ่ง กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว     หน้า 29
  • ..
  • ภาคผนวก ก วันหนึ่งในชีวิต     หน้า 385
  • ภาคผนวก ข ที่สำคัญคือละคร     หน้า 409
  • คำขอบคุณ คนละไม้คนละมือ     หน้า 41

เรียบเรียงข้อมูลโดย: อาริษา พูลเผือก งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ