วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์

วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์

วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาที่สัมพันธ์ ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าของคณาจารย์และนักศึกษา สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน โดยมีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับแรก (มกราคม – เมษายน) ฉบับที่สอง (พฤษภาคม – สิงหาคม) และฉบับที่สาม (กันยายน – ธันวาคม) พร้อมกันทั้งฉบับตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม และฉบับออนไลน์

สามารถเข้าใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ http://ojs.ru.ac.th/index.php/MPA

ชื่อเรื่อง: วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์

จัดทำโดย: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 2

เรียบเรียงข้อมูลโดย: ฮัสนะห์ กูเดดาเก็ง งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ