วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา

วารสารวิชาการออกใหม่ ทางด้านศึกษาศาสตร์ จัดทำโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในสาขาวิชาเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีกำหนดออกเป็นวารสารราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ วารสารฉบับปฐมฤกษ์คือ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 สามารถเข้าใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ ได้ที่
http://www.edtechjournal.ru.ac.th และฉบับพิมพ์จัดให้บริการที่ หน่วยบริการวารสารและเอกสาร ชั้น 2 อาคาร 2

ชื่อเรื่อง: วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา

จัดพิมพ์โดย: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 2

เรียบเรียงข้อมูลโดย: สีไพ ประดิษฐ์ภูมิ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ