วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์

วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์

วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือในสาขาวิชานิติศาสตร์ พร้อมทั้งเปิดรับบทความในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของวารสารฯ คือ นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป วารสารฯ ตีพิมพ์โดยใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกแก่ผู้อ่าน กองบรรณาธิการยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับพิจารณาบทความซึ่งตีพิมพ์ในภาษาอื่นนอกเหนือไปจากนี้

สามารถเข้าใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ http://www.lawjournal.ru.ac.th/

ชื่อเรื่อง: วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์

จัดพิมพ์โดย: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 2

เรียบเรียงข้อมูลโดย: ศิรินาฎ เพ็งวิชัย งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ