วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก

วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก

วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก ตีพิมพ์บทความว่าด้วยการเผยแพร่งานวิจัย งานค้นคว้าในหลายแง่มุม จากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการจากทั้งภายในมหาวิทยาลัย และจากต่างสถาบัน เนื้อหาครอบคลุมด้านการเมือง ความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ ปรัชญา สังคม กฎหมาย อัตลักษณ์ด้านศาสนา ชาติพันธุ์ การสื่อสาร ภาษา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วรรณกรรม ชุมชนท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ และธรรมาภิบาล เป็นต้น

สามารถเข้าใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ http://www.easc.ru.ac.th/

ชื่อเรื่อง: วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก

จัดทำโดย: ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 2

เรียบเรียงข้อมูลโดย: ฮัสนะห์ กูเดดาเก็ง งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ